KATALOG AF LØSNINGER FOR ANLÆG

Sikring af udearealer kan overordnet inddeles i tre kategorier, som har hver deres karakteristika og løsningsmuligheder: Offentlige rum og åbne pladser, Gaderum og veje, samt Bygningsnære udearealer.

Som udgangspunkt bør der i alle tre kategorier arbejdes med en samlet helhedsorienteret sikkerhedsløsning med sikring i lag, udefra og indefter – dog kan gaderummets begrænsede areal reducere mulighederne herfor. Ved sikring af bygningsnære udearealer er det desuden vigtigt, at der arbejdes med en samlet sikkerhedsstrategi for både udearealer og bygning.

Ved en rettidig og helhedsorienteret tilgang til sikringens design, vil det ofte være muligt at integrere sikringsforanstaltningerne i det samlede projektdesign, og dermed undgå, at man senere kommer ud i lappeløsninger, der som regel er mindre funktionelle, dyrere og grimmere.

I det følgende er vist en række eksempler på integrerede sikringstiltag for de tre kategorier – samt enkelte midlertidige tiltag. Eksemplerne er ikke udtømmende men tænkt som inspiration.

Nedenfor vises der også eksempler på anslagsscenarier som der sikres mod og de redskaber (sikringsforanstaltninger), arkitekten kan anvende i sit arbejde.  

-- >