Den menneskelige faktor

Her kan du blive klogere på, hvad sikkerhedskultur er for en størrelse og hvordan man kan arbejde med at styrke den, samt hvordan vi i beredskabsplanlægning kan arbejde med at tænke mennesker ind som værktøj, når vi skal forebygge terroranslag.

For at kunne sikre sig mod terrortruslen, er det afgørende at være bevidst om, hvilken rolle den menneskelige natur spiller i relation til terror som overordnet begreb. Hvordan organisationer forstår og behandler trusler, er nemlig langt hen ad vejen styret af, hvordan risici italesættes i samfundet. Dette er en væsentlig pointe, som man bør inddrage – både når man planlægger krise- og risikokommunikation, men også i det forebyggende arbejde, som skal forhindre eller mindske konsekvenserne af en trussel.

Hvad vi taler om, når vi taler om terror

Tilbage i tiden har terror som fænomen favnet bredt, og det har langt hen ad vejen været op til fortolkning, hvad begrebet betød. Selv i dag er terror et begreb, de fleste har en holdning til. På den baggrund, har vi valgt at redegøre for en fælles og letforståelig definition af begrebet, som indholdet tager udgangspunkt i.

Platformens værktøjer beskæftiger sig med fysisk sikring og elektronisk overvågning af bygninger og byrum i relation til terror.
I denne sammenhæng forstås terror med udgangspunkt i Straffelovens §114 samt EU’s definition som forsætlige, ulovlige handlinger der har til hensigt at skade et land eller en organisation. Disse handlinger begås med det formål at intimidere en befolkning og/eller destabilisere eller ødelægge organisationens grundlæggende strukturer.

Terrorens karakteristika

Der findes talrige former og definitioner på begrebet, terror, men fælles for dem er tre karakteristika:

  • Ofte vil de, som udøver terror opfatte sig selv som en del af noget større. Terroristen vil sandsynligvis se sig selv som eksempelvis frihedskæmper, martyr eller noget tredje, som i deres optik helliger midlet.
  • Terror er et komplekst begreb, som det er vanskeligt at finde ind til kernen af, da det motiveres af forskellige overbevisninger og kan anskues fra flere vinkler.
  • Der er uklare regler for, hvornår vi betegner noget som terror; det gælder for terror, som for så mange andre komplekse begreber. Begrebets kompleksitet besværliggør brugen af selvsamme.

Fordi vi har med et komplekst begreb at gøre, foreligger der for dette værktøj en begrebsafklaring, som skal hjælpe til at forstå, hvilket begreb der behandles.

-- >