Flugtvejs- og evakueringsforhold


Fra enhver bygning skal der mindst være én udgang til det fri – det kan være via et vindfang, en flugtvejstrappe eller en anden brandsektionering.

Bygningsreglementet er den gældende lovgivning, når det kommer til dimensionering af et områdes flugtveje. Antallet af flugtveje skal som udgangspunkt stå mål med antallet af personer, der opholder sig i området, ligesom de skal udformes, så de er letgenkendelige, samt nemme at nå og anvende.

I tilfælde af en evakuering, vil en tydelig afmærkning af flugtveje samt en fast procedure for, hvordan man vil holde disse ryddede, være afgørende for en effektiv og vellykket evakuering.

Evakueringer kan enten foregå som en defineret eller en diffus flytning af en gruppe mennesker fra et fysisk område, der er genstand for en potentiel fare.

En defineret evakuering er en kontrolleret flytning til en foruddefineret samlingsplads. Dette kunne eksempelvis foregå ved aktivering af et automatisk varslingsanlæg, som anmoder folk om at forlade bygningen, under ordnede forhold, til en foruddefineret samlingsplads.

En diffus evakuering vil derimod være en flugt fra område til et udefineret sted f.eks. i forbindelse med en PLOV (Pludselig Livstruende Opstået Voldelig hændelse), hvor folk er instrueret i at flygte eller barrikaderer sig afhængigt af omstændighederne.

Der bør udarbejdes hændelsesspecifikke procedurer og informationer, som afklarer, hvordan ansatte og gæster bør forholde sig i tilfælde af en evakuering.

DEFINITIONER
Bygningsreglementet
Bekendtgørelse, som udspecificerer hvad Byggeloven kræver. Indeholder detaljerede teknisk-konstruktive forskrifter for bygningers opførelse, konstruktion og anvendelse.